Posts Tagged ‘Tokoh-tokoh filologi’

 1. Husein Djayadiningrat // Critische Beschouwing Wan De Sadjarah Banten (1913), berdasarkan naskah Babad Banten.
 2. R.M.Ng. Poerbatjaraka // Arjuna-Wiwaha (1926) .
 3. Teuku Iskandar // De Hikajat Atjeh (1959).
 4. Naguib Al-Attas // The Mysticism Of Hamzah Fansuri (1970), dari buku Hamzah Fansuri.
 5. Siti Soleh // Hikayat Merong Mahawangsa (1970).
 6. Haryati Soebadio // Jnānasiddhanta (1971).
 7. S. Soebardi // The Boek Of Cabolek (1975), berdasarkan naskah Serat Cabolek.
 8. S. Supomo // Arjuna-Wiwaha (1977).
 9. Edi Ekajati // Cerita Dipati Ukur (1978), dari naskah sejarah tradisional Sunda.
 10. Herman Sumantri // Sejarah Sukapura (1979), dari naskah sejarah tradisional Sunda.
 11. Sulastin Sutrisno // Hikayat Hang Tuah; Analisis Struktur Dan Fungsi (1979).
 12. Achadiati Ikram // Hikyat Sri Rama Suntingan Naskah Disertai Telaah Amanat Dan Struktur (1980).
 13. Prof. R. Prijana.
 14. Nabilah Lubis // Syech Yusuf Al-Taj Al-Makassari, Menyingkap Intisari Segala Rahasia

Sumber:

Baried, Siti Baroroh. 1994.Pengantar Teori Filologi.Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas.